نمونه گیر2018-09-08T14:53:27+00:00

نمونه گیر

نمونه گیری دقیق، تکرارپذیر و متناسب از فرآیندهای تولید پیوسته، یکی از ضرورت های کنترل کیفی می باشد. این شرکت تاکنون جهت انواع مواد مختلف در صنعت سیمان، به طراحی، ساخت و راه اندازی نمونه گیرهای متعدد اقدام نموده است. طراحی جامع و قابل اطمینان این سیستم به شکلی است که برای فرآیندهای تولید مواد پودری نیز قابل استفاده است.